Ostrzeżenie : produkt ten zawiera nikotynę.
Nikotyna jest uzależniającą substancją chemiczną.

Własność strony; Zgoda na warunki użytkowania

 

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) dotyczą strony internetowej Vaporesso znajdującej się pod adresem www.Vaporesso.com oraz wszystkich powiązanych stron powiązanych z www.Vaporesso.com przez Vaporesso, jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym strony Vaporesso na całym świecie (łącznie „Strona”). Strona jest własnością firmy Vaporesso i jej licencjodawców. KORZYSTAJĄC ZE STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

 

Vaporesso zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych warunków użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian oznacza, że zgadzasz się i akceptujesz zmiany. Tak długo, jak przestrzegasz niniejszych warunków użytkowania, Vaporesso przyznaje ci osobisty, niewyłączny, nieprzenoszalny, ograniczony przywilej wchodzenia i korzystania ze Strony.

 

Opis

 

Wszelkie informacje tekstowe, obiekty graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki handlowe, logo, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (łącznie „Zawartość”), w tym również, ale nie wyłącznie, projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób wyrażania, „wygląd i działanie” oraz układ takiej Zawartości zamieszczonej na tej Stronie, jest własnością, znajduje się pod kontrolą lub jest licencjonowany przez lub na rzecz Vaporesso, oraz jest chroniony prawem handlowym, prawem autorskim, patentami i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony i żadna Treść nie może być kopiowana, powielana, publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana lub dystrybuowana w jakikolwiek sposób (w tym „dublowana”) na jakikolwiek inny komputer, serwer, stronę internetową lub inny nośnik do publikacji lub dystrybucji lub do jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vaporesso.

 

Użytkownik może wykorzystywać informacje o produktach i usługach Vaporesso (takie, jak dane techniczne, artykuły z bazy wiedzy i podobne materiały) celowo udostępnione przez Vaporesso do pobrania ze Strony, pod warunkiem, że (1) nie usunie żadnych uwag i zastrzeżeń z żadnej kopii pobranego dokumentu, (2) będzie wykorzystywać informacje wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie skopiuje ani nie opublikuje takich informacji na żadnym komputerze podłączonym do sieci ani nie będzie ich rozpowszechniać za pośrednictwem jakichkolwiek mediów, (3) nie będzie modyfikować takich informacji, oraz (4) nie będzie składać dodatkowych deklaracji ani gwarancji odnoszących się do pobranych dokumentów.

 

Korzystanie ze Strony

 

Użytkownik nie może używać żadnego „głębokiego linku”, „scrapowania strony”, „robota”, „pająka” lub innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii, lub jakiegokolwiek podobnego lub równoważnego ręcznego procesu, w celu uzyskania dostępu, nabycia, skopiowania lub monitorowania dowolnej części Strony lub dowolnej Treści, lub w jakikolwiek sposób odtwarzać lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub prezentację Strony lub jakiejkolwiek Treści, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Strony. Vaporesso zastrzega sobie prawo do zakazania wszelkich takich działań.

 

Użytkownik nie może próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Strony lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych ze Stroną lub dowolnym serwerem Vaporesso, lub do jakichkolwiek usług oferowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem, poprzez hakowanie, hasło „Wydobycie” lub inne nielegalne środki.

 

Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować podatności Strony ani żadnej sieci połączonej ze Stroną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania na Stronie lub w sieci połączonej ze Stroną. Użytkownik nie może przeglądać wstecz, przeszukiwać ani próbować prześledzić żadnych informacji dotyczących jakiegokolwiek innego użytkownika lub osoby odwiedzającej Stronę lub jakiegokolwiek innego klienta Vaporesso, w tym dowolnego konta Vaporesso, które nie jest własnością Użytkownika, jego źródła lub wykorzystywać Stronę lub jakąkolwiek usługę lub informacje udostępnione lub oferowane przez lub za pośrednictwem Strony, w jakikolwiek sposób, w którym celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym między innymi osobistej identyfikacji lub informacji innych niż informacje własne, zgodnie z postanowieniami Strony.

 

Użytkownik zgadza się, że nie podejmie żadnych działań, które nałożą nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Strony lub systemów lub sieci Vaporesso, lub jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych ze Stroną lub Vaporesso.

 

Użytkownik zgadza się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani urządzeń do zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Strony lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych na Stronie lub korzystania ze Strony przez inną osobę.

 

Użytkownik nie może fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub przekazu, który wysyła do Vaporesso na lub za pośrednictwem Strony lub jakiejkolwiek usługi oferowanej na lub za pośrednictwem Strony. Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę lub podmiot, ani stwarzać wrażenia, że je reprezentuje.

 

Użytkownik nie może używać Strony ani żadnych Treści w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub jest zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania, lub w celu nakłaniania do wykonania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa Vaporesso lub innych.

 

Pozostałe zasady i warunki

 

Pozostałe zasady i warunki mają zastosowanie do zakupów towarów lub usług oraz do określonych części lub funkcji Strony internetowej, włączając w to konkursy, promocje lub inne podobne inicjatywy, mogą podlegać dodatkowym warunkom, które niniejszym zostają włączone przez odwołanie do niniejszych Warunków. Użytkownik zgadza się na przestrzeganie tych pozostałych warunków, a w szczególności, tam gdzie ma to zastosowanie, oświadcza, że jest w wieku uprawniającym do korzystania z takiej usługi lub funkcji bądź uczestnictwa w inicjatywie. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a warunkami opublikowanymi lub mającymi zastosowanie do określonej części Strony lub jakiejkolwiek usługi oferowanej na Stronie lub za jej pośrednictwem, te ostatnie warunki będą mieć wpływ na korzystanie z tej części Strony lub konkretnej usługi.

 

Ewentualne zobowiązania Vaporesso, jeżeli takie istnieją, w odniesieniu do produktów i usług są regulowane wyłącznie umowami, na podstawie których są one świadczone i nic na tej Stronie nie powinno być interpretowane jako zmiana takich umów.

 

Vaporesso może wprowadzać zmiany do dowolnych produktów lub usług oferowanych na Stronie lub obowiązujących cen tych produktów lub usług, w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Materiały na Stronie w odniesieniu do produktów i usług mogą być nieaktualne, a Vaporesso nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów na Stronie w odniesieniu do takich produktów i usług.

 

Poniższe warunki regulują również korzystanie ze Strony i są włączone do warunków użytkowania:

Wskazówki dotyczące korzystania ze znaków towarowych i praw autorskich Vaporesso


Prawa i uprawnienia
Znaki towarowe
Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich
Piractwo
Podrobione produkty
Polityka zgłaszania niezamówionych pomysłów Vaporesso
Informacje o licencji na oprogramowanie
Umowy prawne

 

Każda z tych zasad może być zmieniana od czasu do czasu i jest skuteczna natychmiast po opublikowaniu takich zmian na Stronie .

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Vaporesso ma zastosowanie do korzystania z tej Strony i może podlegać dodatkowym warunkom, które niniejszym zostają włączone przez odwołanie do niniejszych Warunków. Aby wyświetlić Politykę prywatności Vaporesso, kliknij tutaj. Ponadto, korzystając z niniejszej Strony użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani bezpieczne. Użytkownik rozumie, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane na Stronę mogą być czytane lub przechwytywane przez inne osoby, nawet jeśli istnieje specjalne powiadomienie, że dana transmisja (na przykład dane karty kredytowej) jest szyfrowana.

 

Odnośniki do innych stron i do strony Vaporesso

 

Strona ta może zawierać odnośniki do innych niezależnych stron internetowych osób trzecich („Strony powiązane”). Te Powiązane Strony są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych gości. Takie Powiązane Strony nie są kontrolowane przez Vaporesso, a Vaporesso nie ponosi odpowiedzialności za treść takich Powiązanych Stron, w tym za żadne informacje ani materiały zawarte na takich Powiązanych Stronach. Użytkownik będzie musiał podjąć własną niezależną ocenę dotyczącą interakcji z tymi Powiązanymi Stronami.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

 

Vaporesso NIE GWARANTUJE POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I AKTUALNOŚCI POJAWIAJĄCYCH SIĘ INFORMACJI NA STRONIE, ANI NIE ZAPEWNIA SZCZEGÓLNYCH WYNIKÓW ZA KORZYSTANIE ZE STRONY. STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE NA STRONIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. Vaporesso NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB INNE DANE, KTÓRE SĄ POBIERANE ZE STRONY, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB NISZCZĄCYCH ELEMENTÓW. Vaporesso NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Vaporesso ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNNOŚCI, POMINIĘCIA I POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM STRONY I/LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI Vaporesso. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY I WSZELKICH POWIĄZANYCH STRON. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO Vaporesso W ZWIĄZKU Z ROZPOWSZECHNIANIEM STRONY LUB DOWOLNEJ TREŚCI, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY LUB DOWOLNEJ JEJ TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZWOLNIENIA JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

 

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich szkód, odpowiedzialności lub obrażeń spowodowanych przez brak wydajności, błąd, pominięcie, przerwanie, usunięcie, defekt, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy, awarię linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp, zmianę lub wykorzystanie z powodu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej przyczyny działania.

Vaporesso zastrzega sobie prawo do podejmowania następujących czynności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia: (1) modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania Strony lub dowolnej jej części z dowolnej przyczyny bądź; (2) modyfikowania lub zmieniania Strony lub dowolnej jej części, a także obowiązujących w niej zasad i warunków (3) przerywania działania Strony lub dowolnej jej części w związku z rutynowymi i nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi, poprawianiem błędów lub innymi zmianami.

 

Ograniczenie Odpowiedzialności

 

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, w żadnym wypadku Vaporesso nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub karne szkody, w tym utracone zyski, nawet jeśli Vaporesso została poinformowana o możliwości powstania takich szkód.

Jeżeli, niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, Vaporesso zostanie uznane za odpowiedzialne za wszelkie szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania ze Strony lub jakiejkolwiek Treści, odpowiedzialność Vaporesso w żadnym wypadku nie może przekraczać wyższej (1) sumy wszelkich opłat abonamentowych lub podobnych w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi lub funkcji Strony lub zapłaconych w ciągu sześciu miesięcy przed datą pierwotnego roszczenia złożonego przeciwko Vaporesso (ale nie obejmuje ceny zakupu sprzętu lub oprogramowania Vaporesso lub podobnego programu wsparcia) lub (2) 100,00 USD. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w niektórych krajach.

 

Odszkodowania

 

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i ochronić Vaporesso, jej członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, poprzedników, następców prawnych, pracowników, agentów, spółki zależne i stowarzyszone, przeciwko wszelkim szkodom, żądaniom, stratom, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (włączając honoraria adwokackie), wniesionym przeciwko Vaporesso przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającą z lub w związku z korzystaniem ze Strony.

 

Naruszenie niniejszych warunków użytkowania

 

Vaporesso może ujawnić wszelkie posiadane informacje o Użytkowniku (w szczególności tożsamość Użytkownika), jeśli stwierdzi, że ujawnienie to jest konieczne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania przez Użytkownika ze Strony lub w celu zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub podjęcia środków prawnych przeciwko osobie, co do której istnieje podejrzenie, że (umyślnie lub nieumyślnie) wyrządza szkody prawne lub majątkowe Vaporesso lub osobom odwiedzającym Stronę lub użytkownikom Strony, w tym klientom Vaporesso. Vaporesso zastrzega sobie stałe prawo do ujawniania dowolnych informacji, które uzna za niezbędne, w celu zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów, umożliwienia przeprowadzenia postępowania sądowego lub zareagowania na żądanie władz. Vaporesso może również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli uzna, że obowiązujące prawo wymaga takiego ujawnienia lub zezwala na nie, w tym wymieniać informacje z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami.

Użytkownik zgadza się na to, że Vaporesso może jednostronnie i bez uprzedzenia przerwać dostęp Użytkownika do Strony lub dowolnej usługi oferowanej na lub za pośrednictwem Strony oraz może ujawnić takie dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Vaporesso ustali, że takie zachowanie lub ujawnienie będzie uzasadnione w celu (1) umożliwienia przeprowadzenia postępowania sądowego, (2) egzekwowania stosowania się do niniejszych Warunków użytkowania, (3) odpowiedzi na oskarżenia, że takie dane naruszają interesy osób trzecich lub (4) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Vaporesso, jej pracowników oraz osób odwiedzających i użytkowników tej Strony, w tym klientów Vaporesso, jak również innych osób.

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Vaporesso może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony i/lub zablokować Użytkownikowi przyszły dostęp do Strony, jeśli stwierdzone zostanie naruszenie niniejszych Warunków użytkowania lub innych umów i wytycznych, jakie mogą być powiązane z korzystaniem ze Strony. Użytkownik wyraża zgodę również na to, że każde naruszenie niniejszych Warunków użytkowania będzie stanowić niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową oraz spowoduje nieodwracalną szkodę dla Vaporesso, dla których szkody pieniężne byłyby niedostateczne, oraz wyraża zgodę na uzyskanie przez Vaporesso każdej rekompensaty wszelkich środków zabezpieczających lub słusznego zadośćuczynienia, które Vaporesso uzna za konieczne lub właściwe w takich okolicznościach. Te środki zaradcze będą stanowić dla Vaporesso dodatek do wszystkich innych dostępnych środków prawnych wynikających z prawa lub zasady słuszności.

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Vaporesso może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony z jakichkolwiek innych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu (1) żądań organów ścigania lub innych organów rządowych, (2) żądania użytkownika (samodzielne usunięcie konta), (3) zaprzestania obsługi lub modyfikacji Strony lub dowolnej usługi oferowanej na Stronie lub za jej pośrednictwem lub (4) nieoczekiwanych problemów technicznych.

 

Jeśli Vaporesso podejmie jakiekolwiek kroki prawne wobec Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Warunków użytkowania, Vaporesso będzie uprawniona do odzyskania od Użytkownika, a Użytkownik zgadza się dokonać zapłaty, wszelkich uzasadnionych opłat poniesionych z tytułu obsługi prawnej oraz kosztów takich działań, bądź wszelkiej innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przezeń Strony. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Vaporesso nie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innej strony trzeciej za uniemożliwienie dostępu do strony w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

 

Właściwe prawo i rozstrzyganie sporów

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby we wszystkich sprawach związanych z dostępem Użytkownika do Strony, w szczególności przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, prawem właściwym było prawo Stanów Zjednoczonych i prawo Stanu Kalifornia, bez względu na przepisy dotyczące kolizji przepisów prawnych. Użytkownik poddaje się jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów stanowych i federalnych w okręgu Santa Clara, Kalifornia, i zrzeka się prawa do kwestionowania takiej jurysdykcji lub właściwości. Powyższy przepis dotyczący miejsca nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik jest konsumentem na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli Użytkownik jest konsumentem na terytorium Unii Europejskiej, może wystąpić z roszczeniem przed sądem kraju, w którym mieszka. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszych Warunków użytkowania należy wnosić w ciągu jednego (1) roku od wystąpienia przyczyny roszczenia lub przedawnienia takiego roszczenia lub przyczyny roszczenia. Roszczenia zgłoszone na podstawie odrębnych warunków zakupu towarów i usług nie podlegają tym ograniczeniom. Nie dopuszcza się rekompensat za szkody inne niż wydatki poniesione bezpośrednio przez Użytkownika, z tym wyjątkiem, że strona wygrywająca będzie uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów i opłat adwokackich. W wypadku zaistnienia rozbieżności zdań lub sporu między Vaporesso a Użytkownikiem wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub w związku z korzystaniem z niej, strony niezwłocznie i w dobrej wierze podejmą próbę rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeśli rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe w rozsądnym terminie (nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni), wówczas każda ze stron może przekazać taką rozbieżność lub spór do mediacji. Jeżeli spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji, wówczas strony będą mogły skorzystać z przysługującego im prawa lub zadośćuczynienia zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo

 

Vaporesso zarządza i obsługuje Stronę www.Vaporesso.com ze swojej lokalizacji w Cupertino, Kalifornia, USA; inne Strony Vaporesso mogą być administrowane i obsługiwane z różnych lokalizacji poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Chociaż Strona jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi omawiane, wzmiankowane, udostępniane lub oferowane za pośrednictwem Strony lub na Stronie są dostępne dla wszystkich osób we wszystkich lokalizacjach geograficznych, bądź odpowiednie lub dostępne do użytku poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Vaporesso zastrzega prawo ograniczenia, wyłącznie według własnego uznania, świadczenia i ilości produktu lub usługi w stosunku do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Każda oferta odnosząca się dowolnej funkcji, produktu lub usługi złożona na Stronie nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Strony z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to z własnej inicjatywy i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

 

Inne zagadnienia

 

Nie możesz używać ani eksportować ani reeksportować żadnej Treści, żadnej kopii lub adaptacji takiej Treści, ani żadnego produktu lub usługi oferowanej na Stronie, z naruszeniem wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym między innymi przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienia te zostaną ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla zamiar niniejszych warunków użytkowania, aby niniejsze warunki użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Vaporesso w odniesieniu do korzystania ze Strony, a wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia wcześniej istniejące między Użytkownikiem a Vaporesso w odniesieniu do takiego użytkowania zostają niniejszym zastąpione i anulowane. Poza przypadkami przewidzianymi w umowie kupna zawartej z Vaporesso, Vaporesso nie zaakceptuje żadnych kontrofert do niniejszych Warunków użytkowania, a wszystkie takie oferty są niniejszym kategorycznie odrzucane. Brak nalegania Vaporesso na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania lub ich egzekwowanie nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez Vaporesso jakiegokolwiek postanowienia lub jakiegokolwiek prawa do egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, ani też jakiegokolwiek postępowania między Vaporesso a Użytkownikiem lub kimkolwiek innym, iż uznaje się, że inna strona zmodyfikuje jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane ani tłumaczone jako przyznające jakiekolwiek prawa lub środki prawne stronom trzecim.

 

Vaporesso zapewnia dostęp do swoich międzynarodowych danych, mogących zawierać odnośniki bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług Vaporesso nieoferowanych w danym kraju. Odnośniki takie nie oznaczają, że Vaporesso w danym kraju zamierza ogłosić wprowadzenie takich produktów, programów lub usług.

 

Opinie i informacje

 

Wszelkie opinie przedstawione na tej stronie będą traktowane jako niepoufne. Vaporesso może swobodnie korzystać z takich informacji bez ograniczeń.